-- links

MOSAIC là gì?

MOSAIC là một cơ quan bất vụ lợi, đa ngữ chuyên trợ giúp di dân và người tỵ nạn về các nhu cầu định cư và hội nhập của họ.

Qua nhiều chương trình và dịch vụ khác nhau, MOSAIC giúp thân chủ của họ tham gia trọn vẹn vào xã hội Canada. Kể từ khi ra đời cách đây hơn 40 năm, MOSAIC đã trở thành một trong các tổ chức phục vụ di dân lớn nhất trong vùng Lower Mainland.


Các chương trình việc làm
604 254 0244
employmentprograms@mosaicbc.org


Các trường trình anh ngữ
604 684 8825
linc@mosaicbc.org


Các chương trình trẻ em và gia đình
604 254 9626
childfamily@mosaicbc.org


Dịch vụ thông dịch
604 254 8022
interpretations@mosaicbc.org

Các chương trình định cư
604 254 9626
settlement@mosaicbc.org


Các chương trình chuyên biệt
604 254 9626
specializedservices@mosaicbc.org


Dịch vụ phiên dịch
604 254 0469
commercial@mosaicbc.org